Sepetim

Toplam: 0 TL

Ürün ara

KVKK Açık Rıza Beyanı

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak [email protected] elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilebilecektir.

Ayrıca; Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı kliniğimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında İnegöl Store Mobilya kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1-) Veri Sorumlusu
 Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

2-) İşlenen Kişisel Veriler, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, işletmemize ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup kurumumuz tarafından IV. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve V. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir

3-) Kişisel Verilerin Toplanması
Kişisel verileriniz, muayenehanemiz tarafından temin edilen hizmetlerden faydalanmanız, yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işleme şartları ve dahilinde işlenecektir.

4-) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenmektedir:

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme, güvenliğiniz için kimliğinizin tespiti ve doğrulanması, faturalandırma işleminin yapılması, kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve taleplerine yanıt verme, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kullanımınızı analiz etme, iç politika ve prensiplerine uyum sağlama, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, kurumumuza ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

5-) Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen nedenlerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6-) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Bu kanunun 28. Maddesinde sayılan ‘’İstisnalar’’ başlığı adı altında öngörülen haller dışında KVKK m.11 çerçevesinde haklarınızı, işletmemize başvurarak kişisel verilerinizin;

 •    Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 •    Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme
 •    Kişisel verilerin, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 •    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme,
 •    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 •    KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 •    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
 •    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle işletmemize iletebilirsiniz. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici bilgilerle işbu kanunun 11. Maddesinde sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik isteğinizi, [email protected] mail adresine gönderebilirsiniz. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde talebiniz sonuçlandırılacaktır.

7-) KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller: KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:
 Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 •    Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 •    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,
 •    Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 •    Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 •    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •    Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, kurumun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İnegöl Store Mobilya İthalat İhracat San. ve Ltd. Şti. tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen satış işlemleri için bilgime sunulan aydınlatma metnini okuyup anladıktan sonra aydınlatma metninde yer alan kimlik bilgilerim, telefon numaram ve e-mail adresimin mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, veri sorumlusu tarafından işlenmesini; söz konusu kişisel verilerimin, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Topluluk Şirketlerine aktarılmasını, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanunun 6. Maddesi gereği, tarafıma mal ve hizmet tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni amacıyla veyahut borcuma ilişkin bilgilendirme ve ikaz konulu ticari elektronik ileti gönderilmesini, kabul ediyorum.

Son yazılar

2024 Koltuk Takımı Modelleri

29 Ocak 2024 14:29:45

Neden İnegöl Mobilya?

16 Ekim 2023 22:42:52

İnegöl Mobilya Sandalye Modelleri

23 Eylül 2023 09:47:09

Yemek Odası Seçerken Nelere Dikkat Edelim?

16 Ağustos 2023 23:08:58

Koltuk Takımı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

27 Temmuz 2023 23:12:17